อิสลามิกชน มีพระคัมภีร์กุรอ่านเป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์

 

 

15 กย. 60 3093

 

คำอธิบาย :

"...อิสลามิกชน มีพระคัมภีร์กุรอ่านเป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์

สำหรับ การประพฤติปฏิบัติตนและดำเนินชีวิต

ถ้าแต่ละคน จะพยายามศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจ

ถ่องแท้ยิ่งขึ้น พร้อมกับเอาใจใส่ศึกษาวิทยาการด้านอื่นๆ

ให้กว้างขวางและก้าวหน้าอยู่เสมอ

ก็จะ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีความดี ความรู้ ความสามารถ

ครบถ้วน จะเป็นหลักเป็นกำลัง ในการพัฒนาสังคม..."

.................

พระบรมราโชวาท เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิด

การสัมมนาเรื่องวิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนา

สังคม ของ สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่ง

ประเทศไทย 7 พฤศจิกายน 2531

Tags :

  1. อิสลาม
  2. พระราชโอวาท
  3. พระราชดำรัช
  4. ในหลวง